Tuesday, July 26, 2022

സയാറ്റിക്ക - Best Treatment for Sciatica in Kochi, Kerala

സൂക്ഷിക്കുക !

നടുവേദന കാലിലേക്ക് പടർന്നു തുടങ്ങിയോ ?

സയാറ്റിക്ക് നാഡി - ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഡിയാണിത്.

SCIATICA CONDITION - സയാറ്റിക്ക് നാഡിയിലെ കംപ്രഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാലിൽ നിന്നും ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയോ ,തുളച്ചു കയറുന്ന തരത്തിൽ നടുവിൽ നിന്ന് കാലുകളിലേക്കോ ,തുടയിലേക്കോ ,മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കോ ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്കോ വേദന പടർന്നു ഇറങ്ങുന്നതായി തോന്നാം....


ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അസഹനീയമായ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ അഥവാ തുളച്ചു കയറുന്ന വേദന. ഇത് സാധാരണയായി നട്ടെല്ലിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് തുടയുടെ പിന്നിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും കാൽമുട്ടിന് താഴെയായി പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സയാറ്റിക്ക കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലഹീനത, മരവിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവിരലുകളിൽ പോലും പൊള്ളുന്നതോ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതോ ആയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം .നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ട് മടക്കാനും കാലും കാൽവിരലുകളും ചലിപ്പിക്കാനോ കഴിയാതെ വരാം. ക്രമേണ രൂപപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ് സയാറ്റിക്ക പെയിൻ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9895884415 അല്ലെങ്കിൽ 7356048007.

സന്ദർശിക്കുക : www.wohlphysio.com

Saturday, June 25, 2022

At Wohl Physio, we possess state-of-the-art imported equipments from Around the Globe, enabling us to provide our patients World Class Treatment and Care. When a patient walks into our clinic, they are greeted by our expert team who complete a comprehensive Biomechanical Assessment and suggest them an Evidence based Exercise Programme after assessing their present condition. Furthermore, the team would suggest an individual treatment module or a combination of various modalities involving techniques and equipments which provide the best results.


What causes Neck Pain?Most of the time, neck pain is acute, results from sudden trauma like a muscle strain or sprain, and heals in a relatively short time. Most are probably due to minor sprains, normal wear and tear, bad posture or overuse. In other instance, it can be chronic and can indicate an underlying problem that requires further treatment.
 Saturday, April 23, 2022

 Team Wohl Physio consists of highly skilled Physiotherapists specialized in Ortho, Neuro and Sports Injury Care. We focus on the rehabilitation of the individual, both Physically and Psychologically. All patients receive the highest quality of one-to-one treatment sessions which provide accurate, swift and long lasting solutions to their respective conditions, be it acute or chronic. The know-how we possess in managing difficult injuries from our team's prior research and clinical experience, ensures the patient the most effective care, saving them both time and money.Wohl Physio has 2 branches and is located in the heart of Kochi City at Panampilly Nagar and in the IT Hub of Kakkanad, making it the most convenient location to obtain quality Physiotherapy treatment without travelling too far from where you live or work.

At Wohl Physio, we possess state-of-the-art imported equipments from Around the Globe, enabling us to provide our patients World Class Treatment and Care. When a patient walks into our clinic, they are greeted by our expert team who complete a comprehensive Biomechanical Assessment and suggest them an Evidence based Exercise Programme after assessing their present condition. Furthermore, the team would suggest an individual treatment module or a combination of various modalities involving techniques and equipments which provide the best results.

 • * High-Tech Traction Therapy for Spine Disorders
 • * Intensive Laser Therapy for Chronic Conditions
 • * Advanced Electrical Stimulation for Muscle Rehab
 • * Expert Dry-Needling Procedure for Fast Pain Relief
 • * Kinesiology Taping Technique for Sports Injury

Tuesday, March 15, 2022

Sports Physiotherapy in Kochi, Kerala, India

WOHLPHYSIO - Sports Physiotherapy in Kochi, Kerala, India

Sports physical therapy is a specialized part of physiotherapy which helps athletes and players in recovery from the physical injuries. Sports injuries are different from normal day to day life. They use their body to the extreme and require quickness and strength.

* Sports physical therapy helps the players to retain their normal speed without any operation. It also teaches them about the ways to prevent injuries.

* A good physiotherapist will develop an individual plan for an injured athlete, focusing on meeting goals for physical performance in a safe, controlled manner.

* Registered Physiotherapists of Kerala (Kochi), India ensure that injured athletes do not force themselves too far and too fast, so that the sports injuries does not grow up and no new injuries are acquired.

* Untreated sports injuries can cause long term or permanent damage to players, especially those who continue to play sports with an unhealed injury Sports physical therapist in Kochi (Cochin, Ernakulam), Kerala, India use different effective management techniques such as “hands on “ and special exercises to cure the injury from the core.


The most common and complex conditions faced by athletes and sports persons are:

Ligament Sprains

Jumper's Knee

Flat Foot

Dislocated Shoulder

Elbow Pain


Fibromyalgia

Golfers Elbow

Groin Strain

Hamstring Injury

Heel Pain

Heel Stress Fracture

Sunday, February 27, 2022

Best Neurological Physiotherapy in Kochi, Kerala, India

 Experience Best Neurological Physiotherapy in Kochi, Kerala, India !!
 

Neuro physiotherapy is the branch of physical therapy which deals with the nervous system, and the problems and diseases related to the nervous system of the human body. Neuro physiotherapy help the patients to recover from brain injury, post polio syndrome, multiple sclerosis, traumatic brain injury, strokes,etc.
Stroke occurs when there is blockage in the blood flow resulting in cell injury or cell death. Stroke rehabilitation experts prescribe different exercises to help the stroke survivors to return back to their mainstream. In Neurorehabilitation process there are series of therapies from psychological aspect to the physical well being.It allows the patient to live independently(without anyone's support) and his/her family to lead a normal.

In physiotherapy for neurophysical condition, the main aim is to help the patient recover from the neuro injury and attain proper physical balance and movement. It also includes educating patients regarding the ways to prevent such injuries and practises for strengthening the neuro-muscles.

Best stroke treatment and neuro physiotherapy assessment is provided by the well qualified neuro physiologists of Kochi (Cochin - Ernakulam), Kerala, India.

Friday, February 18, 2022

WohlPhysio - Orthopedic Physiotherapy Center in Kochi, Kerala

Physical therapy is, treatment of injuries,pains,muscle fractures and illness of the body ,without the use of drug.It helps the patient to recover naturally and efficiently by the special therapies.One among the physical therapy is Orthopedic physical therapy which involves treatment of disorders and injuries of the locomotor system including sprains, strains, interior injuries, bone deformities etc.It helps to decrease pain,improve locomotion(movement) and posture and increases strength and endurance.

 


The Physiotherapy in orthopedics help is improving chronic conditions in different parts of body such as knee,neck,vertebral column,arms,legs etc.The orthopedic manual treatment includes moving joints in a particular orthopedic manual physical therapy ,stretching muscles in order to help gaining strength and movement. Some special soft tissue techniques are also used to improve the movement and functioning of the body.It not only improves common disorders but post surgery problems as well like spinal cord injury,heart disease etc.The largest joint in our body is knee.In case of some injury or even arthritis , knee orthopedic therapy is the best way to get rid of pain.It is done through stretches and exercises,ice and heat,ultrasound massage,and electrical nerve stimulation.Thus,in case of acute pain in the body one can refer to India’s best physiotherapists in Kochi, Kerala and get there ortho therapy done with less expenses.

                                             

The Orthopedic conditions we treat are:

 • > Ankle Sprain
  • > Ankylosing Spondylitis
  • > Arthritis
  • > Avulsion Fracture
  • > Bunion (Hallux Valgus)
  • > Club Foot
  • > Chondramalacia Patella
  • > Dislocated Shoulder
  • > Elbow Pain
  • > Flat Foot
  • > Fibromyalgia   


  Wednesday, February 9, 2022

  CHIROPRACTOR is Available - Only for TWO DAYS @WohlPhysio, Panampilly Nagar

  ☑ February 16th & 17th - Wednesday & Thursday
  ☑ Panampilly Nagar Branch: 📞 +91-9895884415
  ☑ Consultation and treatment will be provided only for those who have done prior booking
  ☑ Please follow the safety rules  സയാറ്റിക്ക - Best Treatment for Sciatica in Kochi, Kerala

  സൂക്ഷിക്കുക ! നടുവേദന കാലിലേക്ക് പടർന്നു തുടങ്ങിയോ ? സയാറ്റിക്ക് നാഡി - ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഡിയാണിത്. SCIATICA CONDITION - സയാറ്റിക്ക്...